Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Teresa Pajor Doradca Podatkowy WAGA Consulting z siedzibą w Brzesku przy ul. Kopernika 38, Tel. (14) 68-61-615, fax: (14) 68-64-584; e-mail: info@waga-consulting.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działań Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować z Administratorem za pomocą adresu mailowego: tpajor@waga-consulting.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, opracowywaniem dokumentów w zakresie usług świadczonych przez Teresa Pajor Doradca Podatkowy WAGA Consulting, a w szczególności usług księgowych, rozliczeń podatkowych w Polsce, w Niemczech, Austrii, Anglii, Szwecji i Belgii, przygotowania wniosków o zasiłek rodzinny z Niemiec i Austrii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wszelkich innych zleconych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Teresa Pajor Doradca Podatkowy WAGA Consulting oraz organy publiczne przetwarzające te dane w związku z celem określonym powyżej w pkt 3, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (min. urzędy skarbowe), jak również podmioty współdziałające w zakresie wykonywania obowiązków umownych (zewnętrzna obsługa prawna, zewnętrzna obsługa informatyczna, hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, firmy obsługujące połączenia telefoniczne, zewnętrzny operator płatności, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie).
5. Podejmując współpracę przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zleconych usług. Przekazane dane przetwarzamy w ramach wykonania usługi, w celu umożliwienia ewentualnych kontroli odpowiednich urzędów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
7. Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych, może Pani/Pan je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 17 RODO). Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO) do innego administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Biuro

Biuro prowadzone jest przez Doradcę Podatkowego Teresę Pajor nr wpisu 10659, świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Min. Fin. Nr 30321/02.

Biuro spełnia wymogi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie ustawą
o doradztwie podatkowym.

Siedziba biura znajduje się w Brzesku, filia w Tarnowie.